Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA na 2024 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
   data wytworzenia: 2024-01-03
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-03 07:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-01-03 07:53

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI NA ROK 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług w postaci schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn
 i kobiet z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

            ul. Plac 1000-lecia 22A

            87-400 Golub-Dobrzyń

            Tel. 56 683 54 04

2. Tryb udzielania zamówienia:

            Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 z późn. zm.) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. nr 1605 z późn.  zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2024 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych wymagających pomocy w postaci usług opiekuńczych.

Ilość zamawianych miejsc – według pojawiających się w gminie Golub-Dobrzyń potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku  bezdomnych wynosić będzie około 2 osób.

4. Miejsce świadczenia usług:

            Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Termin wykonania usługi:

                Rok 2024.

6. Warunki udziału w postępowaniu

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
             warunki:

·      są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,

·      spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

            W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w  punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

8. Kryteria oceny oferty

            Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty  - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa za 1 osobę  brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.

9. Opis sposobu realizacji zamówienia

            Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług  oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia.

10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

            Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A . Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@uggolub-dopbrzyn.pl (skan
z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY”, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23 grudnia 2023 r. do godziny 14:00 - z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe - usługi schronienia 2023”

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Kierownik GOPS Golub-Dobrzyń – tel. 570-818-607
                                 

Anna Miętka

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Golubiu-Dobrzyniu

Opublikowano: 14.12.2023r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-12-15 11:29

Do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-12-15 11:30

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTACI SCHRONIENIA NA ROK 2024.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług w postaci schronienia z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Golub-Dobrzyń.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

            ul. Plac 1000-lecia 22A

            87-400 Golub-Dobrzyń

            Tel. 56 683 54 04

2. Tryb udzielania zamówienia:

            Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 z późn. zm.) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia.

            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2024 usług schronienia dla osób bezdomnych: kobiet i mężczyzn z terenu gminy Golub-Dobrzyń tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (w tym  wyżywienia) oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności.

Ilość zamawianych miejsc – według pojawiających się w gminie Golub-Dobrzyń potrzeb w tym zakresie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku  bezdomnych wynosić będzie około 3 osób.

4. Miejsce świadczenia usług:

            Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Termin wykonania usługi:

                Rok 2024.

6. Warunki udziału w postępowaniu

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·         są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego,

·         spełniają minimalny standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

            W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w  punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – według wzoru oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

8. Kryteria oceny oferty

            Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny oferty  - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (cena jednostkowa
za 1 osobę  brutto) przy spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 6 przedmiotowego zapytania ofertowego.

9. Opis sposobu realizacji zamówienia

            Z wyłonionym usługodawcą w zakresie niniejszego zamówienia zostanie zawarta umowa określająca szczegółowo tryb kierowania mieszkańców gminy do schroniska, zakres usług  oraz sposób rozliczenia finansowego z wykonania zamówienia.

10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

            Ofertę/y (wg załączonego wzoru) należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu
, ul. Plac 1000-lecia 22A . Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: gops@uggolub-dobrzyn.pl
(skan
z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY”, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23 grudnia 2023 r. do godziny 14:00 - z dopiskiem na kopercie lub
w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe - usługi schronienia 2023”

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W  toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Kierownik GOPS Golub-Dobrzyń – tel. 570-818-607

                                   

Anna Miętka

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Golubiu-Dobrzyniu

 

Opublikowano: 14.12.2023r.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-12-15 11:23

Do pobrania:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
   data wytworzenia: 2023-12-14
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2023-12-15 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-12-15 11:24

Zakup opasek bezpieczeństwa oraz świadczenie kompleksowej usługi teleopieki dla 90 osób niesamodzielnych w ramach projektu: „Opieka na odległość” w Gminie Golub- Dobrzyń

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KWS/2022
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dotycząca zapytania ofertowego na:
Nazwa zamówienia:
Zakup opasek bezpieczeństwa oraz świadczenie kompleksowej usługi teleopieki dla 90 osób niesamodzielnych w ramach projektu: „Opieka na odległość”
w Gminie Golub- Dobrzyń
Szacowana wartość zamówienia pow. 50.000 PLN netto

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-03-28 10:14

Do pobrania:

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
   data wytworzenia: 2022-03-28
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-03-28 10:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-03-28 10:14

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT - Nr oferty- GOPS.0911.3.1.2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
   data wytworzenia: 2022-04-13
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2022-04-13 14:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2022-04-13 14:19
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 14:20

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert NA ŚWIADCZENIE USŁUG W POSTAĆ! SCHRONIENIA Z USŁUGAIVII OPIEKUŃCZYMI na 2024 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
   data wytworzenia: 2024-01-03
  • opublikował: Mariusz Zieliński
   data publikacji: 2024-01-03 07:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Miętka
  data wytworzenia: 2024-01-03
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2024-01-03 07:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17037
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-03 07:54:15